Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. oktober 2005

11. oktober 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. oktober 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 98 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 165,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,7 mia. euro til 91,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 536,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 17,5 mia. euro til 40,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,1 mia. euro til 377,9 mia. euro. Onsdag den 5. oktober 2005 udløb en primær markedsoperation på 293,5 mia. euro, og en ny på 288 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9 mia. euro til 154,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.784 −98
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.314 1.272
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.425 −14
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.889 1.286
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.155 −795
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.998 29
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.998 29
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 378.012 −6.002
5.1 Primære markedsoperationer 288.000 −5.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 12 −500
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.686 294
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 91.560 710
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.753 30
9 Andre aktiver 135.734 −449
Aktiver i alt 990.996 −5.009
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 536.301 3.092
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 154.294 9.119
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 154.132 9.028
2.2 Indlånsfacilitet 162 91
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 152 25
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 48.207 −17.220
5.1 Offentlig forvaltning og service 40.327 −17.524
5.2 Andre forpligtelser 7.880 304
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.647 −410
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 240 −6
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.884 454
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.884 454
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 62.233 −64
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.404 1
Passiver i alt 990.996 −5.009

Medie- og pressehenvendelser