Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 oktober 2005

11 oktober 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 oktober 2005 was de daling van EUR 98 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 165,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 91,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 536,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 17,5 miljard naar EUR 40,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,1 miljard naar EUR 377,9 miljard. Op woensdag 5 oktober 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 293,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 288 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9 miljard naar EUR 154,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 149.784 −98
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 161.314 1.272
2.1 Vorderingen op het IMF 19.425 −14
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.889 1.286
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.155 −795
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.998 29
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.998 29
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 378.012 −6.002
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 288.000 −5.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 12 −500
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.686 294
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.560 710
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.753 30
9 Overige activa 135.734 −449
Totaal activa 990.996 −5.009
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 536.301 3.092
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 154.294 9.119
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 154.132 9.028
2.2 Depositofaciliteit 162 91
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 152 25
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.207 −17.220
5.1 Overheid 40.327 −17.524
5.2 Overige verplichtingen 7.880 304
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.647 −410
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 240 −6
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.884 454
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.884 454
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 62.233 −64
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.404 1
Totaal passiva 990.996 −5.009

Contactpersonen voor de media