Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. októbru 2005

11. októbra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 7. októbra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 98 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 165,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 0,7 mld. EUR na 91,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,1 mld. EUR na 536,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 17,5 mld. EUR na 40,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 6,1 mld. EUR na 377,9 mld. EUR. V stredu 5. októbra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 293,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 288 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 9 mld. EUR na 154,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 784 −98
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 314 1 272
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 425 −14
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 889 1 286
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 155 −795
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 998 29
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 998 29
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 378 012 −6 002
5.1 Hlavné refinančné obchody 288 000 −5 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 12 −500
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 686 294
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 91 560 710
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 753 30
9 Ostatné aktíva 135 734 −449
Úhrn aktív 990 996 −5 009
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 536 301 3 092
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 154 294 9 119
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 154 132 9 028
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 162 91
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 152 25
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 48 207 −17 220
5.1 Verejná správa 40 327 −17 524
5.2 Ostatné záväzky 7 880 304
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 647 −410
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 240 −6
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 884 454
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 884 454
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 62 233 −64
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 404 1
Úhrn pasív 990 996 −5 009

Kontakt pre médiá