Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. spalio 7 d.

2005 m. spalio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. spalio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 98 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 165,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 91,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 536,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 40,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 377,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. spalio 5 d., baigėsi 293,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 288 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 154,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 149 784 −98
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 314 1 272
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 425 −14
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 889 1 286
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 155 −795
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 998 29
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 998 29
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 378 012 −6 002
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 288 000 −5 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 12 −500
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 686 294
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 91 560 710
8 Valdžios skola eurais 40 753 30
9 Kitas turtas 135 734 −449
Visas turtas 990 996 −5 009
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 536 301 3 092
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 154 294 9 119
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 154 132 9 028
2.2 Indėlių galimybė 162 91
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 25
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 48 207 −17 220
5.1 Valdžiai 40 327 −17 524
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 880 304
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 647 −410
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 240 −6
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 884 454
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 884 454
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 62 233 −64
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 404 1
Visi įsipareigojimai 990 996 −5 009

Kontaktai žiniasklaidai