Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. oktoober 2005

11. oktoober 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. oktoobril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 98 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 165,5 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 91,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,1 miljardi euro võrra 536,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 17,5 miljardi euro võrra 40,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,1 miljardi euro võrra 377,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. oktoobril 2005 möödus 293,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 288 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9 miljardi euro võrra 154,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 784 −98
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 161 314 1 272
2.1 Nõuded RVFle 19 425 −14
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 889 1 286
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 155 −795
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 998 29
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 998 29
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 378 012 −6 002
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 288 000 −5 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 12 −500
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 686 294
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 91 560 710
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 753 30
9 Muud varad 135 734 −449
Varad kokku 990 996 −5 009
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 536 301 3 092
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 154 294 9 119
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 154 132 9 028
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 162 91
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 25
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 48 207 −17 220
5.1 Valitsussektor 40 327 −17 524
5.2 Muud kohustused 7 880 304
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 647 −410
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 240 −6
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 884 454
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 884 454
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 62 233 −64
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 404 1
Kohustused kokku 990 996 −5 009

Kontaktandmed