Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Vyhlásenie Európskej centrálnej banky

13. júla 2004

Európska centrálna banka (ECB) berie na vedomie dnešný rozsudok Súdneho dvora o opatreniach Rady z 25. novembra 2003.

ECB s uspokojením konštatuje, že rozsudok potvrdzuje potrebu uplatňovania pravidiel a postupov stanovených v zmluve a v Pakte stability a rastu v plnom rozsahu.

Pokiaľ ide o dôsledky rozhodnutia, ECB očakáva, že príslušné inštitúcie prijmú potrebné kroky na zabezpečenie uplatňovania týchto pravidiel a postupov v plnom rozsahu.

ECB je naďalej presvedčená, že zmluvu ani Pakt stability a rastu nie je potrebné meniť, a že uplatňovanie Paktu stability a rastu by sa mohlo zlepšiť.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá