European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, προβήκαμε σήμερα σε μια διεξοδική αξιολόγηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό, των κινδύνων που περιβάλλουν τις προοπτικές αυτές, καθώς και της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής μας. Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών.

Πρώτον, τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ διατηρήθηκαν αμετάβλητα και συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε.

Δεύτερον, όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, θα συνεχίσουμε να διενεργούμε μηνιαίες αγορές ύψους 60 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017. Από τον Ιανουάριο του 2018 το ύψος των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού θα διαμορφωθεί σε 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, παραμένουμε έτοιμοι να αυξήσουμε το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προγράμματος APP.

Τρίτον, το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Και τέταρτον, αποφασίσαμε επίσης να συνεχίσουμε να διενεργούμε τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών ως δημοπρασίες με σταθερό επιτόκιο και πλήρη κατανομή για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της τελευταίας περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του 2019.

Σκοπός των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής που λάβαμε σήμερα είναι να διατηρηθούν οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης οι οποίες εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για τη διαρκή επάνοδο των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%. Η αναπροσαρμογή των αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη σταδιακή σύγκλιση των ρυθμών πληθωρισμού προς την επιδίωξή μας για τον πληθωρισμό, η οποία οφείλεται στην ολοένα ισχυρότερη και ευρύτερη οικονομική επέκταση, στην ελαφρά ενίσχυση των δεικτών του υποκείμενου πληθωρισμού και στη συνεχιζόμενη πραγματική μετακύλιση των μέτρων πολιτικής μας στις συνθήκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις στις εγχώριες τιμές παραμένουν υποτονικές συνολικά και οι οικονομικές προοπτικές και η πορεία του πληθωρισμού εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη συνεχιζόμενη στήριξη από τη νομισματική πολιτική. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ευρεία στήριξη από τη νομισματική πολιτική προκειμένου να συνεχίσουν να συσσωρεύονται πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό, στηρίζοντας τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική πολιτική παρέχει αυτήν τη συνεχιζόμενη στήριξη με τη διενέργεια πρόσθετων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις προσεχείς επανεπενδύσεις και με τις ενδείξεις μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Η οικονομική επέκταση στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να είναι ισχυρή και ευρείας βάσης. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά 0,7% (σε τριμηνιαία βάση) το β΄ τρίμηνο του 2017, έναντι 0,6% το α΄ τρίμηνο Τα πιο πρόσφατα στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν αδιάπτωτη δυναμική της ανάπτυξης το β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης και συνεχίζουν να στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από την άνοδο της απασχόλησης, η οποία ωφελείται επίσης από προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Η ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων εξακολουθεί να ωφελείται από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, έχουν ενισχυθεί και οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών. Επιπλέον, η ευρείας βάσης παγκόσμια ανάκαμψη στηρίζει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, η ισχυρή κυκλική δυναμική, όπως τεκμηριώνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις των δεικτών οικονομικού κλίματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω θετικές εκπλήξεις όσον αφορά την ανάπτυξη. Αφετέρου, οι καθοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με παγκόσμιους παράγοντες και εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ παρέμεινε αμετάβλητος σε 1,5% τον Σεπτέμβριο. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού πιθανόν να επιβραδυνθούν προσωρινά προς το τέλος του έτους, αντανακλώντας κυρίως επιδράσεις της βάσης σύγκρισης στις τιμές της ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού έχουν ενισχυθεί ελαφρώς από τις αρχές του 2017, αλλά δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής τάσης. Ο ρυθμός αύξησης των μισθών έχει επιταχυνθεί κάπως, αλλά οι πιέσεις στο εγχώριο κόστος εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες συνολικά. Ο υποκείμενος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, την αντίστοιχη σταδιακή υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και την άνοδο των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 5,1% τον Σεπτέμβριο του 2017, έναντι 5,0% τον Αύγουστο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίχθηκε κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 9,7% τον Σεπτέμβριο του 2017, έναντι 9,5% τον Αύγουστο.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 2,5% τον Σεπτέμβριο του 2017, από 2,4% τον Αύγουστο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σταθερός σε 2,7%. Σύμφωνα με την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το γ΄ τρίμηνο του 2017 η καθαρή ζήτηση δανείων συνέχισε να αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Τα πιστοδοτικά κριτήρια έγιναν ακόμη χαλαρότερα για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, ενώ παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Οι τράπεζες συνέχισαν να χαλαρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νέων δανείων σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και μετά εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ‒ κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ‒ και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη αναπροσαρμογής των μέσων νομισματικής πολιτικής προκειμένου να διατηρηθεί ο απαραίτητος διευκολυντικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την ενίσχυση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και για τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση της θεσμικής δομής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσής μας.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου