European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 26. októbra 2017

ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme dnes dôkladne posúdili výhľad vývoja inflácie spolu so súvisiacimi rizikami a nastavením našej menovej politiky. Rada guvernérov následne v rámci plnenia svojho cieľa cenovej stability prijala nasledujúce rozhodnutia.

Po prvé, kľúčové úrokové sadzby ECB zostávajú nezmenené. Zároveň naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú dobu po skončení nášho čistého nákupu aktív.

Po druhé, pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, do konca decembra 2017 budeme pokračovať v uskutočňovaní nákupov v rámci programu nákupu aktív v súčasnom objeme 60 mld. € za mesiac. Od januára 2018 by mal čistý nákup aktív pokračovať tempom 30 mld. € za mesiac až do konca septembra 2018, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja inflácie, alebo ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, sme pripravení program nákupu aktív rozšíriť a/alebo predĺžiť jeho trvanie.

Po tretie, po skončení čistého nákupu aktív bude Eurosystém splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív reinvestovať počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné. Toto opatrenie prispeje k priaznivému stavu likvidity, ako aj k primeranému nastaveniu menovej politiky.

Po štvrté, rozhodli sme sa tiež pokračovať v realizácii hlavných refinančných operácií a trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca posledného udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2019.

Dnešné menovopolitické rozhodnutia boli prijaté s cieľom zachovať veľmi priaznivé podmienky financovania, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie trvalého návratu miery inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. Rekalibrácia nášho nákupu aktív je odrazom rastúcej dôvery v postupnú konvergenciu miery inflácie k nášmu inflačnému cieľu vzhľadom na čoraz stabilnejší a rozsiahlejší hospodársky rast, mierny nárast ukazovateľov základnej inflácie a ďalšie účinné premietanie našich menovopolitických opatrení do podmienok financovania reálnej ekonomiky. Domáce cenové tlaky sú zároveň naďalej celkovo tlmené a výhľad hospodárskeho vývoja i vývoj inflácie zostávajú podmienené pokračovaním menovopolitickej podpory. Na ďalšie zintenzívnenie základných inflačných tlakov a podporu vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte je preto i naďalej potrebná výrazná miera menovej stimulácie. Pokračujúca menová podpora sa poskytuje formou dodatočného čistého nákupu aktív, rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív a pripravovaných reinvestícií, ako aj prostredníctvom našej signalizácie budúceho nastavenia úrokových sadzieb.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Hospodárska expanzia v eurozóne je i naďalej stabilná a plošná. Reálny HDP, ktorý v prvom štvrťroku 2017 vzrástol o 0,6 %, sa v druhom štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 0,7 %. Najnovšie údaje a výsledky prieskumov poukazujú na neslabnúcu dynamiku rastu v druhej polovici tohto roka. Naše menovopolitické opatrenia prispievajú k procesu oddlžovania a naďalej podporujú domáci dopyt. Súkromná spotreba ťaží z rastu zamestnanosti, ktorý je okrem iného výsledkom uskutočnených reforiem na trhu práce, i zo zvyšovania majetku domácností. Prebiehajúce oživenie podnikovej investičnej aktivity naďalej profituje z veľmi priaznivých podmienok financovania a z rastu ziskovosti podnikov. Rastú i stavebné investície. Rozsiahle globálne oživenie okrem toho podporuje vývoz z eurozóny.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne zostávajú celkovo vyvážené. Na jednej strane môže výrazná cyklická dynamika, o ktorej svedčí nedávny vývoj ukazovateľov sentimentu, viesť k ďalšiemu pozitívnemu vývoju hospodárskeho rastu. Na druhej strane naďalej existujú riziká pomalšieho rastu súvisiace predovšetkým s globálnymi faktormi a vývojom na devízových trhoch.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne v septembri zostala nezmenená na úrovni 1,5 %. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že ročná miera celkovej inflácie sa ku koncu roka dočasne zníži, najmä v dôsledku bázických efektov cien energií. Ukazovatele základnej inflácie pritom od začiatku roka 2017 mierne stúpajú, hoci zatiaľ nevykazujú presvedčivé známky trvalého rastového trendu. Mzdový rast sa síce o niečo zrýchlil, domáce nákladové tlaky však zostávajú celkovo obmedzené V strednodobom horizonte sa očakáva ďalší postupný rast základnej inflácie v eurozóne, ktorý majú podporiť naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia, zodpovedajúca postupná absorpcia nevyužitých kapacít a zrýchľovanie mzdového rastu.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 naďalej rastie výrazným tempom, pričom jeho ročná miera rastu v septembri 2017 dosiahla 5,1 % (5,0 % v auguste). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch ročný rast menového agregátu M3 podporujú najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v septembri 2017 zaznamenal ročné tempo rastu 9,7 % (9,5 % v auguste).

Oživenie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám sa v septembri 2017 zvýšila na 2,5 % (z 2,4 % v auguste), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala nezmenená na úrovni 2,7 %. Podľa výsledkov prieskumu bankových úverov v eurozóne za tretí štvrťrok 2017 čistý dopyt po úveroch naďalej rástol vo všetkých úverových kategóriách. V prípade úverov domácnostiam sa úverové podmienky ďalej uvoľňujú, zatiaľ čo v prípade podnikových úverov zostávajú v podstate nezmenené. Celkové úverové podmienky bánk v prípade nových úverov sa naďalej uvoľňujú vo všetkých úverových kategóriách.

Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu rekalibrovať menovopolitické nástroje v záujme zaistenia potrebnej miery menovej akomodácie na zabezpečenie trvalého návratu inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodných krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a podpory produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem vo všetkých krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, všetky krajiny by mali prospech zo zintenzívnenia snáh o viac prorastový charakter verejných financií. Dôsledné, transparentné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Posilňovanie hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce diskusie o ďalšom zlepšovaní inštitucionálnej štruktúry hospodárskej a menovej únie.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá