European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 26 października 2017

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej przeprowadziliśmy dziś szczegółową ocenę perspektyw inflacyjnych, związanych z nimi ryzyk oraz nastawienia naszej polityki pieniężnej. W rezultacie, dążąc do osiągnięcia swojego celu w zakresie stabilności cen, Rada Prezesów podjęła następujące decyzje:

Po pierwsze, podstawowe stopy procentowe EBC pozostały niezmienione i w dalszym ciągu oczekujemy, że będą na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.

Po drugie, jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, będziemy nadal prowadzić zakupy w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017. Od stycznia 2018 zakupy aktywów netto mają być kontynuowane na poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Jeżeli perspektywy się pogorszą lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, jesteśmy przygotowani na zwiększenie skali programu APP i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

Po trzecie, Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Po czwarte, zdecydowaliśmy także, że podstawowe operacje refinansujące (MRO) i trzymiesięczne dłuższe operacje refinansujące (LTRO) będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, dopóki będzie to konieczne, a co najmniej do końca ostatniego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2019 roku.

Podjęte dziś decyzje w sprawie polityki pieniężnej mają na celu utrzymanie bardzo korzystnych warunków finansowania, które wciąż są konieczne, by zapewnić trwały powrót stóp inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%. Kalibracja skupu aktywów odzwierciedla rosnące przekonanie o stopniowym zbliżaniu się stóp inflacji do celu inflacyjnego, wynikające z coraz mocniejszego i powszechniejszego ożywienia gospodarczego, niewielkiego wzrostu miar inflacji bazowej oraz niezmiennie skutecznego przekładania się zastosowanych przez nas środków na warunki finansowania gospodarki realnej. Jednocześnie wewnętrzna presja cenowa jest ogólnie wciąż stłumiona, a perspektywy gospodarcze i ścieżka inflacji nadal zależą od utrzymania wsparcia ze strony polityki pieniężnej. Zatem aby presja na inflację bazową nadal rosła i podtrzymywała inflację ogółem w średnim okresie, w dalszym ciągu potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali. Źródłem tego wsparcia monetarnego są dodatkowe zakupy aktywów netto, pokaźny zasób nabytych aktywów i ich przyszłe reinwestowanie, a także nasza zapowiedź przyszłego poziomu stóp procentowych (forward guidance).

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Ożywienie gospodarcze w strefie euro nadal jest mocne i ma szeroki zasięg. W drugim kwartale 2017 realny PKB zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,7%, po wzroście o 0,6% w pierwszym kwartale. Najnowsze dane i wyniki badań ankietowych wskazują na niezmienione tempo wzrostu w drugim półroczu br. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej ułatwiły proces delewarowania i nadal wspierają popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest podtrzymywane przez trwający wzrost zatrudnienia, któremu sprzyjają wcześniejsze reformy rynku pracy i zwiększanie się zamożności gospodarstw domowych. Odbicie inwestycji biznesowych jest nadal wspierane przez bardzo korzystne warunki finansowania i poprawę rentowności przedsiębiorstw. Umocniły się także inwestycje budowlane. Ponadto występujące na szeroką skalę ożywienie w gospodarce światowej jest korzystne dla eksportu strefy euro.

Pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro nadal zasadniczo się równoważą. Z jednej strony związane z cyklem koniunkturalnym wysokie tempo wzrostu gospodarczego, o którym świadczą ostatnie wskaźniki nastrojów, może przełożyć się na jego nadspodziewanie wysoką dynamikę. Z drugiej – czynniki antywzrostowe nadal wiążą się przede wszystkim z uwarunkowaniami globalnymi oraz sytuacją na rynkach walutowych.

We wrześniu roczna inflacja HICP w strefie euro pozostała na niezmienionym poziomie 1,5%. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że pod koniec roku roczna stopa inflacji ogółem przejściowo się obniży, przede wszystkim w związku z efektem bazy w cenach energii. Jednocześnie miary inflacji bazowej od początku 2017 roku nieznacznie poszły w górę, ale nie ma jeszcze dość przekonujących oznak trwałego trendu wzrostowego. Dynamika płac nieco się umocniła, jednak wewnętrzna presja kosztowa w ujęciu łącznym pozostaje niska. W średnim okresie inflacja bazowa w strefie euro powinna nadal stopniowo rosnąć; pobudzać ją będą zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze, towarzyszące mu stopniowe zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz rosnąca dynamika płac.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: we wrześniu 2017 jej roczna dynamika wyniosła 5,1%, po 5,0% w sierpniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – we wrześniu 2017 roczna dynamika wąskiego agregatu M1 wyniosła 9,7%, po 9,5% w sierpniu.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. We wrześniu 2017 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do 2,5%, po 2,4% w sierpniu, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 2,7%. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za trzeci kwartał 2017 wynika, że popyt netto na kredyty nadal rósł we wszystkich ich kategoriach. Warunki w zakresie kredytów dla gospodarstw domowych nadal się poprawiały, natomiast w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw – zasadniczo się nie zmieniły. Ogólne warunki zaciągania nowych kredytów w bankach były coraz bardziej łagodzone dla wszystkich kategorii kredytowych.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – i akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby zapewnić taką skalę łagodzenia monetarnego, jaka jest konieczna do zapewnienia trwałego powrotu stóp inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy odpowiednio skalibrować instrumenty polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki we wzmacnianie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych we wszystkich krajach strefy euro. W kwestii polityki fiskalnej w krajach tych należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Podniesienie odporności gospodarki strefy euro wymaga, by kraje przez cały czas w pełni, przejrzyście i konsekwentnie realizowały pakt stabilności i wzrostu oraz procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Sprawą priorytetową pozostaje wzmocnienie naszej unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem przyjmuje trwającą debatę nad dalszym ulepszaniem jej architektury instytucjonalnej.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami