European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 26 octombrie 2017

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am efectuat astăzi o evaluare riguroasă a perspectivelor privind inflația, a riscurilor la adresa acestor perspective, precum și a orientării politicii monetare. Ca urmare, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare în vederea îndeplinirii obiectivului său privind stabilitatea prețurilor.

În primul rând, ratele dobânzilor reprezentative ale BCE au rămas nemodificate și anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active.

În al doilea rând, cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, vom continua efectuarea de achiziții în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2017. Începând cu luna ianuarie 2018, se intenționează continuarea achizițiilor nete de active într-un ritm lunar de 30 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii septembrie 2018 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului.

În al treilea rând, Eurosistemul va reinvesti principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar. Aceasta va contribui atât la asigurarea unor condiții de lichiditate favorabile, cât și la o orientare adecvată a politicii monetare.

În al patrulea rând, am decis, de asemenea, să continuăm efectuarea operațiunilor principale de refinanțare și a operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung cu scadența la trei luni sub forma unor licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală atât timp cât va fi necesar și cel puțin până la încheierea ultimei perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii din 2019.

Deciziile de politică monetară de astăzi au fost adoptate în vederea menținerii condițiilor de finanțare foarte favorabile care sunt încă necesare pentru revenirea susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%. Recalibrarea achizițiilor noastre de active reflectă consolidarea încrederii în convergența graduală a ratelor inflației către obiectivul nostru privind inflația, pe seama expansiunii economice tot mai robuste și generalizate, a creșterii ușoare înregistrate de măsurile inflației de bază și a transmisiei eficace, în continuare, a măsurilor noastre de politică monetară la nivelul condițiilor de finanțare a economiei reale. Totodată, presiunile din surse interne asupra prețurilor sunt încă, în ansamblu, reduse, iar perspectivele economice și traiectoria inflației rămân dependente de menținerea sprijinului din partea politicii monetare. Prin urmare, rămâne necesar un stimul monetar amplu pentru acumularea în continuare de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea evoluției inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin monetar continuu este furnizat de achizițiile nete suplimentare de active, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile care urmează să fie efectuate, precum și de semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Expansiunea economică în zona euro continuă să fie solidă și generalizată. În trimestrul II 2017, PIB real a înregistrat o creștere de 0,7% față de intervalul precedent, după avansul de 0,6% consemnat în trimestrul I 2017. Cele mai recente date și rezultate ale sondajelor indică menținerea ritmului de creștere în semestrul II 2017. Măsurile noastre de politică monetară au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare și continuă să sprijine cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, și de sporirea avuției populației. Dinamizarea investițiilor corporative continuă să beneficieze de condițiile foarte favorabile de finanțare și de ameliorarea rentabilității companiilor. Investițiile în sectorul construcțiilor au cunoscut, de asemenea, o consolidare. În plus, redresarea globală generalizată sprijină exporturile zonei euro.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se menține, în general, echilibrată. Pe de o parte, dinamica ciclică puternică, evidențiată de evoluțiile recente ale indicatorilor de încredere, ar putea conduce la înregistrarea în continuare de ritmuri peste așteptări ale creșterii economice. Pe de altă parte, continuă să existe riscuri în sensul unui nivel mai redus al acesteia, care se referă cu precădere la factori globali și la evoluțiile de pe piețele valutare.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a menținut nemodificată, la nivelul de 1,5%, în luna septembrie. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă scăderea temporară a ratelor anuale ale inflației totale către finele anului, reflectând cu precădere efecte de bază la nivelul prețurilor produselor energetice. Totodată, măsurile inflației de bază au înregistrat o creștere ușoară de la începutul anului 2017, dar încă nu prezintă indicii mai convingătoare privind o tendință susținută de creștere. Dinamica salarială a consemnat o intensificare relativă, dar presiunile din surse interne asupra costurilor se mențin reduse în general. Se anticipează o continuare a creșterii graduale pe termen mediu a inflației de bază în zona euro, susținută de măsurile de politică monetară, de persistența expansiunii economice, de diminuarea progresivă corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de majorările câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 5,1% în luna septembrie 2017, față de 5,0% în august. Similar lunilor precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,7% în septembrie 2017, în creștere față de 9,5% în luna august.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 2,5% în luna septembrie 2017, față de 2,4% în august, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s−a menținut stabilă la 2,7%. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul III 2017 indică faptul că cererea netă de credite a continuat să crească pentru toate categoriile de credite. Standardele de creditare au consemnat în continuare o relaxare în ceea ce privește împrumuturile acordate populației, menținându-se, în linii mari, nemodificate în cazul împrumuturilor acordate întreprinderilor. Termenii și condițiile generale ale băncilor privind creditele noi au înregistrat în continuare o relaxare pentru toate categoriile de împrumuturi.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea recalibrării instrumentelor de politică astfel încât să permită gradul de acomodare monetară necesar pentru a asigura revenirea susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție substanțială din partea politicilor din alte domenii la consolidarea potențialului de creștere pe termen mai lung și la reducerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în toate țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Consolidarea Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite discuțiile în curs privind îmbunătățirea în continuare a arhitecturii instituționale a Uniunii Economice și Monetare.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media