European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 26 oktober 2017

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij vandaag een grondige beoordeling uitgevoerd van de vooruitzichten voor de inflatie, van de risico's rond deze vooruitzichten en van onze monetairbeleidskoers. Als uitkomst daarvan heeft de Raad van Bestuur, om zijn prijsstabiliteitsdoelstelling te verwezenlijken, de volgende beslissingen genomen.

Ten eerste werden de basisrentetarieven van de ECB onveranderd gelaten en wij blijven verwachten dat deze voor een langdurige periode en ruim voorbij de periode van onze netto-aankopen van activa, op het huidige niveau zullen blijven.

Ten tweede, wat betreft de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen: wij zullen doorgaan met het doen van aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) tegen het huidige maandelijkse bedrag van € 60 miljard tot eind december 2017. Vanaf januari 2018 is het de bedoeling dat onze netto-aankopen van activa doorlopen voor een maandelijks bedrag van € 30 miljard tot eind september 2018, of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden, of indien de financiële omstandigheden inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staan wij klaar het APP wat betreft omvang en/of duur uit te breiden.

Ten derde zal het Eurosysteem de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het APP zijn aangekocht voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is, herinvesteren. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitsvoorwaarden als aan een passende monetairbeleidskoers.

Ten vierde hebben wij ook besloten de basisherfinancieringstransacties en de driemaands langerlopende herfinancieringstransacties zo lang als noodzakelijk is, maar ten minste tot het einde van de laatste reserveaanhoudingsperiode van 2019, te blijven uitvoeren als vasterentetenders met volledige toewijzing.

De monetairbeleidsbeslissingen van vandaag zijn genomen om de zeer gunstige financieringscondities die nog steeds nodig zijn voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%, in stand te houden. De herkalibrering van onze activa-aankopen weerspiegelt het groeiende vertrouwen in de geleidelijke convergentie van de inflatie in de richting van onze inflatiedoelstelling, ten gevolge van de in toenemende mate robuuste en breedgedragen economische groei, een stijging in de maatstaven van de onderliggende inflatie en de aanhoudende effectieve doorwerking van onze beleidsmaatregelen in de financieringscondities in de reële economie. Tegelijkertijd is de binnenlandse prijsdruk over het geheel genomen nog gematigd en blijven de economische vooruitzichten en het inflatiebeloop afhankelijk van de aanhoudende ondersteuning door het monetair beleid. Daarom blijft een ruime mate van monetaire stimulans nodig om de onderliggende inflatiedruk te doen blijven toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Deze aanhoudende monetaire ondersteuning wordt verschaft door de aanvullende netto activa-aankopen, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de komende herinvesteringen, alsook door onze indicaties omtrent het toekomstige rentebeleid.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. De economische groei in het eurogebied blijft solide en breedgedragen. Het reële bbp steeg in het tweede kwartaal van 2017 kwartaal-op-kwartaal met 0,7%, ten opzichte van 0,6% in het eerste kwartaal. De meest recente gegevens en enquête-uitkomsten wijzen op een onverminderde groeidynamiek in de tweede helft van dit jaar. Onze monetairbeleidsmaatregelen hebben de afbouw van schuldposities gefaciliteerd en blijven de binnenlandse vraag ondersteunen. De particuliere consumptie wordt geschraagd door een toenemende werkgelegenheid, die tevens profiteert van de in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. Het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen blijft profiteren van de zeer gunstige financieringscondities en verbeteringen in de winstgevendheid van bedrijven. De investeringen in de bouwnijverheid zijn eveneens aangetrokken. Daarnaast ondersteunt het breedgedragen mondiale herstel de uitvoer van het eurogebied.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied blijven globaal genomen in evenwicht. Enerzijds zou de krachtige conjuncturele dynamiek, zoals die blijkt uit de recente ontwikkelingen in de stemmingsindicatoren, kunnen leiden tot verdere positieve groeiverrassingen. Anderzijds blijven neerwaartse risico’s voornamelijk verband houden met mondiale factoren en ontwikkelingen op de valutamarkten.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis is in september onveranderd gebleven, op 1,5%. Wat de nabije toekomst betreft zal, op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, de totale inflatie op jaarbasis tegen de jaarwisseling waarschijnlijk tijdelijk dalen, voornamelijk ten gevolge van basiseffecten bij de energieprijzen. Tegelijkertijd zijn de maatstaven van de onderliggende inflatie sinds begin 2017 licht gestegen, maar deze moeten nog steeds overtuigender tekenen van een aanhoudende opwaartse trend te zien geven. De loongroei is licht gestegen, maar de binnenlandse prijsdruk blijft over het geheel genomen nog steeds gematigd. De onderliggende inflatie in het eurogebied zal naar verwachting op de middellange termijn geleidelijk blijven stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische groei, de daarmee samenhangende geleidelijke afname van het economische capaciteitsoverschot en stijgende lonen.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in een stevig tempo groeien, waarbij het groeitempo op jaarbasis in september 2017 op 5,1% uitkwam, tegenover 5,0% in augustus. Net als in de voorgaande maanden werd de groei van M3 op jaarbasis voornamelijk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in september 2017 uitkwam op 9,7%, vergeleken met 9,5% in augustus.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in september 2017 naar 2,5%, ten opzichte van 2,4% in augustus, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens stabiel bleef, op 2,7%. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied over het derde kwartaal van 2017 geeft aan dat de netto vraag naar krediet is blijven groeien voor alle leningcategorieën. De kredietverleningsnormen zijn verder versoepeld voor leningen aan huishoudens, terwijl zij voor leningen aan ondernemingen globaal genomen onveranderd zijn gebleven. De algemene voorwaarden van banken op nieuwe leningen zijn voor alle leningcategorieën verder versoepeld.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een herkalibrering van de beleidsinstrumenten om te zorgen voor de mate van monetaire accommodatie die nodig is om een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% te waarborgen.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in alle landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, zou het voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het versterken van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt de lopende besprekingen over het verder versterken van de institutionele architectuur van onze Economische en Monetaire Unie.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media