European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

20 augustus 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.692 −4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 355.705 174
  2.1 Vorderingen op het IMF 87.334 −6
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 268.371 179
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.181 −360
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.641 49
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.641 49
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.214.261 17
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 197 17
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.214.064 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 32.098 −1.125
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.571.246 21.504
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.384.639 20.714
  7.2 Overige effecten 186.607 791
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 307.810 −3.494
Totaal activa 8.052.776 16.762
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.499.866 −872
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.471.755 −16.529
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.665.027 −9.623
  2.2 Depositofaciliteit 804.713 −6.701
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.015 −205
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.266 533
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 803.811 52.504
  5.1 Overheid 681.129 45.845
  5.2 Overige verplichtingen 122.682 6.659
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 270.362 −15.766
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.400 −414
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.814 189
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.814 189
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.795 0
10 Overige passiva 307.687 −2.884
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.431 0
Totaal passiva 8.052.776 16.762
Annexes
24 August 2021