European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

20 август 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 692 −4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 355 705 174
  2.1 Вземания от МВФ 87 334 −6
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 371 179
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 181 −360
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 641 49
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 641 49
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 214 261 17
  5.1 Основни операции по рефинансиране 197 17
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 214 064 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 098 −1 125
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 571 246 21 504
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 384 639 20 714
  7.2 Други ценни книжа 186 607 791
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 307 810 −3 494
Общо активи 8 052 776 16 762
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 499 866 −872
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 471 755 −16 529
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 665 027 −9 623
  2.2 Депозитно улеснение 804 713 −6 701
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 015 −205
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 24 266 533
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 803 811 52 504
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 681 129 45 845
  5.2 Други задължения 122 682 6 659
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 270 362 −15 766
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 400 −414
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 814 189
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 814 189
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 795 0
10 Други задължения 307 687 −2 884
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 431 0
Общо пасиви 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021