European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

20.08.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 692 −4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 355 705 174
  2.1 SVF debitoru parādi 87 334 −6
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 371 179
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 181 −360
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 641 49
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 641 49
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 214 261 17
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 197 17
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 214 064 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 098 −1 125
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 571 246 21 504
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 384 639 20 714
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 607 791
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 307 810 −3 494
Kopā aktīvi 8 052 776 16 762
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 499 866 −872
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 471 755 −16 529
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 665 027 −9 623
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 804 713 −6 701
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 015 −205
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 24 266 533
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 803 811 52 504
  5.1 Saistības pret valdību 681 129 45 845
  5.2 Pārējās saistības 122 682 6 659
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 270 362 −15 766
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 400 −414
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 814 189
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 814 189
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 795 0
10 Pārējās saistības 307 687 −2 884
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 431 0
Kopā pasīvi 8 052 776 16 762
Annexes
24 August 2021