European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

20 augusti 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.692 −4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 355.705 174
  2.1 Fordringar på IMF 87.334 −6
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.371 179
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.181 −360
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.641 49
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.641 49
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.214.261 17
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 197 17
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.214.064 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.098 −1.125
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.571.246 21.504
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.384.639 20.714
  7.2 Övriga värdepapper 186.607 791
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 307.810 −3.494
Summa tillgångar 8.052.776 16.762
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.499.866 −872
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.471.755 −16.529
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.665.027 −9.623
  2.2 Inlåningsfacilitet 804.713 −6.701
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.015 −205
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 24.266 533
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 803.811 52.504
  5.1 Offentliga sektorn 681.129 45.845
  5.2 Övriga skulder 122.682 6.659
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 270.362 −15.766
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.400 −414
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.814 189
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.814 189
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.795 0
10 Övriga skulder 307.687 −2.884
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.431 0
Summa skulder 8.052.776 16.762
Annexes
24 August 2021