European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

20 sierpnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.692 −4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 355.705 174
  2.1 Należności od MFW 87.334 −6
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.371 179
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.181 −360
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.641 49
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.641 49
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.214.261 17
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 197 17
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.214.064 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.098 −1.125
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.571.246 21.504
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.384.639 20.714
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.607 791
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 307.810 −3.494
Aktywa razem 8.052.776 16.762
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.499.866 −872
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.471.755 −16.529
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.665.027 −9.623
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 804.713 −6.701
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.015 −205
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.266 533
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 803.811 52.504
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 681.129 45.845
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.682 6.659
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 270.362 −15.766
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.400 −414
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.814 189
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.814 189
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.795 0
10 Pozostałe pasywa 307.687 −2.884
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.431 0
Pasywa razem 8.052.776 16.762
Annexes
24 August 2021