Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 8. janvārī

2016. gada 12. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 8. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 270.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 7. janvāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 21 dienas 925 milj. ASV dolāru
2016. gada 7. janvāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 117 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 356.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.7 mljrd. euro (līdz 1073.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.2 mljrd. euro (līdz 67.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.5 mljrd. euro (līdz 329.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 6. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 89 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 210.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 212.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9.3 mljrd. euro (līdz 812.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 8. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.6 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 143.9 mljrd. euro +0.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 499.9 mljrd. euro +8.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.6 mljrd. euro (līdz 563.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 782 1 666
  2.1 SVF debitoru parādi 80 368 −16
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 414 1 682
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 220 −1 889
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 904 −338
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 904 −338
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 540 177 −18 812
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70 632 −18 347
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 469 543 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −466
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 110 587 2 724
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 169 112 7 953
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 812 441 9 305
  7.2 Pārējie vērtspapīri 356 671 −1 352
8 Valdības parāds euro 25 145 0
9 Pārējie aktīvi 225 250 −5 560
Kopā aktīvi 2 766 889 −14 256
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 073 862 −9 677
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 773 697 5 278
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 563 436 7 572
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 210 126 −2 290
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 136 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 903 −300
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 149 438 7 633
  5.1 Saistības pret valdību 67 466 8 171
  5.2 Pārējās saistības 81 973 −537
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38 904 −15 625
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 811 7
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 104 1 427
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 104 1 427
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 215 616 −3 002
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 97 204 3
Kopā pasīvi 2 766 889 −14 256

Kontaktinformācija presei