Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 януари 2016 г.

12 януари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 8 януари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,7 млрд. евро до 270,9 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 януари 2016 г.  21-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 925 млн. щатски долара -
7 януари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 117 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,4 млрд. евро до 356,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 9,7 млрд. евро до 1073,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 8,2 млрд. евро до 67,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,5 млрд. евро до 329,9 млрд. евро. На 6 януари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 89 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 210,1 млрд. евро (при 212,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9,3 млрд. евро до 812,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 8 януари 2016 г. Разлика спрямо 1 януари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 1 януари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 143,9 млрд. евро +0,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 499,9 млрд. евро +8,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 7,6 млрд. евро до 563,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 308 782 1 666
  2.1 Вземания от МВФ 80 368 −16
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 228 414 1 682
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 220 −1 889
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 904 −338
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 904 −338
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 540 177 −18 812
  5.1 Основни операции по рефинансиране 70 632 −18 347
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 469 543 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −466
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 110 587 2 724
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 169 112 7 953
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 812 441 9 305
  7.2 Други ценни книжа 356 671 −1 352
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 145 0
9 Други активи 225 250 −5 560
Общо активи 2 766 889 −14 256
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 073 862 −9 677
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 773 697 5 278
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 563 436 7 572
  2.2 Депозитно улеснение 210 126 −2 290
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 136 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 903 −300
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 149 438 7 633
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 466 8 171
  5.2 Други задължения 81 973 −537
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 904 −15 625
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 811 7
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 104 1 427
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 104 1 427
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 215 616 −3 002
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 97 204 3
Общо пасиви 2 766 889 −14 256

Данни за контакт за медиите