Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. januáru 2016

12. januára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. januára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 270,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
7. januára 2016  21-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 925 mil. USD
7. januára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 117 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,4 mld. EUR na 356,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 9,7 mld. EUR na 1 073,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,2 mld. EUR na 67,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16,5 mld. EUR na 329,9 mld. EUR. V stredu 6. januára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 89 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 70,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 210,1 mld. EUR (v porovnaní s 212,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9,3 mld. EUR na 812,4 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 8. januáru 2016 Zmena oproti 1. januáru 2016: nákup Zmena oproti 1. januáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 143,9 mld. EUR +0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 499,9 mld. EUR +8,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 7,6 mld. EUR na 563,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 308 782 1 666
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 368 −16
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 414 1 682
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 220 −1 889
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 904 −338
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 904 −338
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 540 177 −18 812
  5.1 Hlavné refinančné operácie 70 632 −18 347
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 469 543 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 −466
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 110 587 2 724
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 169 112 7 953
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 812 441 9 305
  7.2 Ostatné cenné papiere 356 671 −1 352
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 145 0
9 Ostatné aktíva 225 250 −5 560
Aktíva spolu 2 766 889 −14 256
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 073 862 −9 677
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 773 697 5 278
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 563 436 7 572
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 210 126 −2 290
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 136 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 903 −300
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 149 438 7 633
  5.1 Verejná správa 67 466 8 171
  5.2 Ostatné záväzky 81 973 −537
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 904 −15 625
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 811 7
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 104 1 427
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 104 1 427
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 215 616 −3 002
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 97 204 3
Pasíva spolu 2 766 889 −14 256

Kontakt pre médiá