Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 januari 2016

12 januari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 januari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 270,9 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 januari 2016  21-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 925 miljoner USD -
7 januari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 117 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 356,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 9,7 miljarder EUR till 1 073,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,2 miljarder EUR till 67,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,5 miljarder EUR till 329,9 miljarder EUR. Onsdagen den 6 januari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 89 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 210,1 miljarder EUR (jämfört med 212,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 9,3 miljarder EUR till 812,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 8 januari 2016 Förändring jämfört med den 1 januari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 1 januari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,6 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,7 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 143,9 miljarder EUR +0,6 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,3 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 499,9 miljarder EUR +8,7 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,6 miljarder EUR till 563,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 308.782 1.666
  2.1 Fordringar på IMF 80.368 −16
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.414 1.682
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.220 −1.889
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.904 −338
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.904 −338
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 540.177 −18.812
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.632 −18.347
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 469.543 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 −466
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 110.587 2.724
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.169.112 7.953
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 812.441 9.305
  7.2 Andra värdepapper 356.671 −1.352
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.145 0
9 Övriga tillgångar 225.250 −5.560
Summa tillgångar 2.766.889 −14.256
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.073.862 −9.677
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 773.697 5.278
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 563.436 7.572
  2.2 Inlåningsfacilitet 210.126 −2.290
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 136 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.903 −300
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 149.438 7.633
  5.1 Offentliga sektorn 67.466 8.171
  5.2 Övriga skulder 81.973 −537
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.904 −15.625
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.811 7
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.104 1.427
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.104 1.427
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 215.616 −3.002
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 97.204 3
Summa skulder 2.766.889 −14.256

Kontakt för media