Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. januar 2016

12. januar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. januar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,7 mia. euro til 270,9 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
7. januar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 21 dage 925 mio. USD -
7. januar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - 117 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,4 mia. euro til 356,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 9,7 mia. euro til 1.073,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,2 mia. euro til 67,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,5 mia. euro til 329,9 mia. euro. Onsdag den 6. januar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 89 mia. euro, og en ny på 70,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 210,1 mia. euro (mod 212,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9,3 mia. euro til 812,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 8. januar 2016 Ændring i forhold til 1. januar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 1. januar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,6 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,7 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 143,9 mia. euro +0,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,3 mia. euro - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 499,9 mia. euro +8,7 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,6 mia. euro til 563,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 308.782 1.666
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.368 −16
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.414 1.682
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.220 −1.889
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.904 −338
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.904 −338
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 540.177 −18.812
  5.1 Primære markedsoperationer 70.632 −18.347
  5.2 Langfristede markedsoperationer 469.543 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −466
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 110.587 2.724
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.169.112 7.953
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 812.441 9.305
  7.2 Andre værdipapirer 356.671 −1.352
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.145 0
9 Andre aktiver 225.250 −5.560
Aktiver i alt 2.766.889 −14.256
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.073.862 −9.677
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 773.697 5.278
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 563.436 7.572
  2.2 Indlånsfacilitet 210.126 −2.290
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 136 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.903 −300
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 149.438 7.633
  5.1 Offentlig forvaltning og service 67.466 8.171
  5.2 Andre forpligtelser 81.973 −537
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.904 −15.625
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.811 7
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.104 1.427
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.104 1.427
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 215.616 −3.002
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 97.204 3
Passiver i alt 2.766.889 −14.256

Medie- og pressehenvendelser