Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. januarja 2016

12. januar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. januarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 270,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. januar 2016  21-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 925 mio USD -
7. januar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 117 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 356,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 9,7 milijarde EUR na 1.073,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,2 milijarde EUR na 67,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,5 milijarde EUR na 329,9 milijarde EUR. V sredo, 6. januarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 89 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 70,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 210,1 milijarde EUR (v primerjavi z 212,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9,3 milijarde EUR na 812,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 8. januarja 2016 Razlika od 1. januarja 2016 – kupljeno Razlika od 1. januarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,6 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,7 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 143,9 milijarde EUR +0,6 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,3 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 499,9 milijarde EUR +8,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,6 milijarde EUR na 563,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 308.782 1.666
  2.1 Terjatve do MDS 80.368 −16
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 228.414 1.682
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.220 −1.889
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.904 −338
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.904 −338
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 540.177 −18.812
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.632 −18.347
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 469.543 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −466
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 110.587 2.724
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.169.112 7.953
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 812.441 9.305
  7.2 Drugi vrednostni papirji 356.671 −1.352
8 Dolg širše države v EUR 25.145 0
9 Druga sredstva 225.250 −5.560
Skupaj sredstva 2.766.889 −14.256
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.073.862 −9.677
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 773.697 5.278
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 563.436 7.572
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 210.126 −2.290
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 136 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.903 −300
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 149.438 7.633
  5.1 Širša država 67.466 8.171
  5.2 Druge obveznosti 81.973 −537
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.904 −15.625
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.811 7
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.104 1.427
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.104 1.427
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 215.616 −3.002
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 97.204 3
Skupaj obveznosti 2.766.889 −14.256

Stiki za medije