Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 stycznia 2016 roku

12 stycznia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8.01.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,7 mld EUR do poziomu 270,9 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7.01.2016  21-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 925 mln USD
7.01.2016  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 117 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,4 mld EUR do poziomu 356,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 9,7 mld EUR do poziomu 1073,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 8,2 mld EUR do poziomu 67,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,5 mld EUR do poziomu 329,9 mld EUR. W środę 6.01.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 89 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 70,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 210,1 mld EUR (wobec 212,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9,3 mld EUR do poziomu 812,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 8.01.2016 Różnica wobec 1.01.2016 – zakup Różnica wobec 1.01.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,6 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 143,9 mld EUR +0,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,3 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 499,9 mld EUR +8,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,6 mld EUR do poziomu 563,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 308.782 1.666
  2.1 Należności od MFW 80.368 −16
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.414 1.682
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.220 −1.889
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.904 −338
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.904 −338
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 540.177 −18.812
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.632 −18.347
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 469.543 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 −466
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 110.587 2.724
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.169.112 7.953
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 812.441 9.305
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 356.671 −1.352
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.145 0
9 Pozostałe aktywa 225.250 −5.560
Aktywa razem 2.766.889 −14.256
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.073.862 −9.677
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 773.697 5.278
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 563.436 7.572
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 210.126 −2.290
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 136 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.903 −300
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 149.438 7.633
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.466 8.171
  5.2 Pozostałe zobowiązania 81.973 −537
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.904 −15.625
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.811 7
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.104 1.427
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.104 1.427
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 215.616 −3.002
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.204 3
Pasywa razem 2.766.889 −14.256

Kontakt z mediami