Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. jaanuar 2016

12. jaanuar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. jaanuaril  2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 270,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. jaanuar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 21 päeva 925 miljonit USA dollarit
7. jaanuar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 117 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 356,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 9,7 miljardi euro võrra 1073,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,2 miljardi euro võrra 67,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,5 miljardi euro võrra 329,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. jaanuaril 2016 möödus 89 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 210,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 212,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9,3 miljardi euro võrra 812,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 8. jaanuar 2016 Erinevus võrreldes 1. jaanuariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 1. jaanuariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 143,9 miljardit eurot +0,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 499,9 miljardit eurot +8,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,6 miljardi euro võrra 563,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 308 782 1 666
  2.1 Nõuded RVFle 80 368 −16
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 414 1 682
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 220 −1 889
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 904 −338
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 904 −338
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 540 177 −18 812
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 632 −18 347
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 469 543 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −466
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 110 587 2 724
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 169 112 7 953
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 812 441 9 305
  7.2 Muud väärtpaberid 356 671 −1 352
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 145 0
9 Muud varad 225 250 −5 560
Varad kokku 2 766 889 −14 256
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 073 862 −9 677
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 773 697 5 278
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 563 436 7 572
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 210 126 −2 290
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 136 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 903 −300
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 149 438 7 633
  5.1 Valitsussektor 67 466 8 171
  5.2 Muud kohustused 81 973 −537
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 904 −15 625
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 811 7
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 104 1 427
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 104 1 427
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 215 616 −3 002
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 97 204 3
Kohustused kokku 2 766 889 −14 256

Kontaktandmed