Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. lednu 2016

12. ledna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. ledna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 270,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. ledna 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 21 dní 925 mil. USD
7. ledna 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 117 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,4 mld. EUR na 356,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 9,7 mld. EUR na 1 073,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,2 mld. EUR na 67,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 16,5 mld. EUR na 329,9 mld. EUR. Ve středu 6. ledna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 89 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 210,1 mld. EUR (ve srovnání s 212,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9,3 mld. EUR na 812,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 8. lednu 2016 Rozdíl v porovnání s 1. lednem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 1. lednem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,6 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 143,9 mld. EUR +0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 499,9 mld. EUR +8,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,6 mld. EUR na 563,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 308 782 1 666
  2.1 Pohledávky za MMF 80 368 −16
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 414 1 682
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 220 −1 889
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 904 −338
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 904 −338
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 540 177 −18 812
  5.1 Hlavní refinanční operace 70 632 −18 347
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 469 543 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −466
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 110 587 2 724
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 169 112 7 953
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 812 441 9 305
  7.2 Ostatní cenné papíry 356 671 −1 352
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 145 0
9 Ostatní aktiva 225 250 −5 560
Aktiva celkem 2 766 889 −14 256
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 073 862 −9 677
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 773 697 5 278
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 563 436 7 572
  2.2 Vkladová facilita 210 126 −2 290
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 136 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 903 −300
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 149 438 7 633
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 466 8 171
  5.2 Ostatní závazky 81 973 −537
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 904 −15 625
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 811 7
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 104 1 427
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 104 1 427
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 215 616 −3 002
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 204 3
Pasiva celkem 2 766 889 −14 256

Kontakty pro média