Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 januari 2016

12 januari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 januari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 270,9 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 januari 2016  21-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 925 miljoen -
7 januari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 117 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 356,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 9,7 miljard naar EUR 1.073,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,2 miljard naar EUR 67,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,5 miljard naar EUR 329,9 miljard. Op woensdag 6 januari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 89 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 210,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 212,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9,3 miljard naar EUR 812,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 8 januari 2016 Verschil t.o.v. 1 januari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 1 januari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,6 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,7 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 143,9 miljard +EUR 0,6 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,3 miljard - -
Aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 499,9 miljard +EUR 8,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,6 miljard naar EUR 563,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 308.782 1.666
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.368 −16
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.414 1.682
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.220 −1.889
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.904 −338
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.904 −338
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 540.177 −18.812
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.632 −18.347
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 469.543 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −466
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 110.587 2.724
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.169.112 7.953
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 812.441 9.305
  7.2 Overige waardepapieren 356.671 −1.352
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.145 0
9 Overige activa 225.250 −5.560
Totaal activa 2.766.889 −14.256
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.073.862 −9.677
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 773.697 5.278
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 563.436 7.572
  2.2 Depositofaciliteit 210.126 −2.290
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 136 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.903 −300
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.438 7.633
  5.1 Overheid 67.466 8.171
  5.2 Overige verplichtingen 81.973 −537
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.904 −15.625
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.811 7
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.104 1.427
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.104 1.427
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 215.616 −3.002
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 97.204 3
Totaal passiva 2.766.889 −14.256

Contactpersonen voor de media