Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému 
k 7. decembru 2012

11. decembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. decembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 2 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata, ktorý uskutočnili centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) nezmenená na úrovni 229 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. december 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,2 mld. USD 4,1 mld. USD
6. december 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,1 mld. USD 3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 308,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6,1 mld. EUR na 895,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,5 mld. EUR na 122,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,7 mld. EUR na 666,9 mld. EUR. V stredu 5. decembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 74,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 70,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 1,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 235,3 mld. EUR (v porovnaní s 237,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 277,1 mld. EUR. V týždni končiacom sa 7. decembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 52,1 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 3 mld. EUR na 486,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 113 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 259 571 38
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 486 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 084 37
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 875 124
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 660 1 018
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 660 1 018
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 112 129 −5 269
5.1 Hlavné refinančné operácie 70 764 −3 826
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 040 803 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 562 −1 346
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −97
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 229 504 −4 172
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 585 919 −167
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 277 063 0
7.2 Ostatné cenné papiere 308 856 −167
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 011 0
9 Ostatné aktíva 279 641 5 555
Úhrn aktív 3 030 422 −2 871
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 895 834 6 092
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 932 182 −5 566
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 486 908 −2 986
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 235 296 −2 517
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 478 −64
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 449 336
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 173 136 −7 046
5.1 Verejná správa 122 706 −10 506
5.2 Ostatné záväzky 50 430 3 460
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 176 637 −179
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 761 226
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 442 −83
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 442 −83
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 239 363 3 349
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 552 0
Úhrn pasív 3 030 422 −2 871

Kontakt pre médiá