Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 7. decembrī

2012.11.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 7. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 2 milj. euro, Eurosistēmas centrālajām bankām veicot zelta pirkumus.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā nemainījās (229 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 6. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.2 mljrd. ASV dolāru 4.1 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 6. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 4.1 mljrd. ASV dolāru 3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 308.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.1 mljrd. euro (līdz 895.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.5 mljrd. euro (līdz 122.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 666.9 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 5. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 74.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 235.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 237.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (277.1 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 7. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 52.1 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 486.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,113 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 259,571 38
2.1 SVF debitoru parādi 89,486 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,084 37
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,875 124
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,660 1,018
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,660 1,018
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,112,129 −5,269
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70,764 −3,826
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,040,803 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 562 −1,346
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −97
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 229,504 −4,172
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 585,919 −167
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 277,063 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,856 −167
8 Valdības parāds euro 30,011 0
9 Pārējie aktīvi 279,641 5,555
Kopā aktīvi 3,030,422 −2,871
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 895,834 6,092
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 932,182 −5,566
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 486,908 −2,986
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 235,296 −2,517
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,478 −64
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,449 336
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 173,136 −7,046
5.1 Saistības pret valdību 122,706 −10,506
5.2 Pārējās saistības 50,430 3,460
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 176,637 −179
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,761 226
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,442 −83
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,442 −83
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 239,363 3,349
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,552 0
Kopā pasīvi 3,030,422 −2,871

Kontaktinformācija presei