Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. detsember 2012

11. detsember 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. detsembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi keskpankade sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel muutumatuna 229 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. detsember 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,2 miljardit USA dollarit 4,1 miljardit USA dollarit
6. detsember 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 4,1 miljardit USA dollarit 3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 308,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 6,1 miljardi euro võrra 895,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 10,5 miljardi euro võrra 122,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,7 miljardi euro võrra 666,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. detsembril 2012 möödus 74,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 235,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 237,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 277,1 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 7. detsembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 52,1 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3 miljardi euro võrra 486,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 113 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 259 571 38
2.1 Nõuded RVFle 89 486 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 084 37
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 875 124
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 660 1 018
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 660 1 018
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 112 129 −5 269
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 764 −3 826
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 040 803 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 562 −1 346
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −97
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 229 504 −4 172
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 585 919 −167
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 277 063 0
7.2 Muud väärtpaberid 308 856 −167
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 011 0
9 Muud varad 279 641 5 555
Varad kokku 3 030 422 −2 871
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 895 834 6 092
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 932 182 −5 566
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 486 908 −2 986
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 235 296 −2 517
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 478 −64
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 449 336
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 173 136 −7 046
5.1 Valitsussektor 122 706 −10 506
5.2 Muud kohustused 50 430 3 460
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 176 637 −179
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 761 226
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 442 −83
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 442 −83
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 239 363 3 349
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 552 0
Kohustused kokku 3 030 422 −2 871

Kontaktandmed