Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. prosinci 2012

11. prosince 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. prosince 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR nákupu zlata, který prováděly centrální banky Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech beze změny na úrovni 229 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. prosince 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,2 mld. USD 4,1 mld. USD
6. prosince 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 4,1 mld. USD 3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 308,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,1 mld. EUR na 895,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 10,5 mld. EUR na 122,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 2,7 mld. EUR na 666,9 mld. EUR. Ve středu 5. prosince 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 74,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti 1,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 235,3 mld. EUR (oproti 237,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 277,1 mld. EUR. V týdnu končícím 7. prosince 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 52,1 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3 mld. EUR na 486,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 113 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 259 571 38
2.1 Pohledávky za MMF 89 486 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 084 37
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 875 124
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 660 1 018
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 660 1 018
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 112 129 −5 269
5.1 Hlavní refinanční operace 70 764 −3 826
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 040 803 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 562 −1 346
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −97
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 229 504 −4 172
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 585 919 −167
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 277 063 0
7.2 Ostatní cenné papíry 308 856 −167
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 011 0
9 Ostatní aktiva 279 641 5 555
Aktiva celkem 3 030 422 −2 871
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 895 834 6 092
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 932 182 −5 566
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 486 908 −2 986
2.2 Vkladová facilita 235 296 −2 517
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 478 −64
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 449 336
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 173 136 −7 046
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 122 706 −10 506
5.2 Ostatní závazky 50 430 3 460
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 176 637 −179
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 761 226
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 442 −83
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 442 −83
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 239 363 3 349
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 552 0
Pasiva celkem 3 030 422 −2 871

Kontakty pro média