Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 december 2012

11 december 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 december 2012 motsvarade ökningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guldmynt av centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var oförändrad på 229 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 December 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,2 miljarder USD 4,1 miljarder USD
6 December 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,1 miljarder USD 3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 308,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,1 miljarder EUR till 895,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 10,5 miljarder EUR till 122,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 666,9 miljarder EUR. Onsdagen den 5 december 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 74,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,6 miljarder EUR (jämfört med 1,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 235,3 miljarder EUR (jämfört med 237,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 277,1 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 7 december 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 52,1 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3 miljarder EUR till 486,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.113 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 259.571 38
2.1 Fordringar på IMF 89.486 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.084 37
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.875 124
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.660 1.018
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.660 1.018
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.112.129 −5.269
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.764 −3.826
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.040.803 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 562 −1.346
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −97
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 229.504 −4.172
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 585.919 −167
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 277.063 0
7.2 Andra värdepapper 308.856 −167
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.011 0
9 Övriga tillgångar 279.641 5.555
Summa tillgångar 3.030.422 −2.871
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 895.834 6.092
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 932.182 −5.566
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 486.908 −2.986
2.2 Inlåningsfacilitet 235.296 −2.517
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.478 −64
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.449 336
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 173.136 −7.046
5.1 Offentliga sektorn 122.706 −10.506
5.2 Övriga skulder 50.430 3.460
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 176.637 −179
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.761 226
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.442 −83
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.442 −83
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 239.363 3.349
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.552 0
Summa skulder 3.030.422 −2.871

Kontakt för media