Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 декември 2012 г.

11 декември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 7 декември 2012 г., отразява покупката на злато от централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 229 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 декември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,2 млрд. щатски долара 4,1 млрд. щатски долара
6 декември 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,1 млрд. щатски долара 3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 308,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 6,1 млрд. евро до 895,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 10,5 млрд. евро до 122,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,7 млрд. евро до 666,9 млрд. евро. На 5 декември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 74,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 1,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 235,3 млрд. евро (при 237,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 277,1 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 7 декември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 52,1 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 3 млрд. евро до 486,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 113 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 259 571 38
2.1 Вземания от МВФ 89 486 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 170 084 37
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 875 124
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 660 1 018
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 660 1 018
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 112 129 −5 269
5.1 Основни операции по рефинансиране 70 764 −3 826
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 040 803 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 562 −1 346
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −97
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 229 504 −4 172
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 585 919 −167
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 277 063 0
7.2 Други ценни книжа 308 856 −167
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 011 0
9 Други активи 279 641 5 555
Общо активи 3 030 422 −2 871
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 895 834 6 092
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 932 182 −5 566
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 486 908 −2 986
2.2 Депозитно улеснение 235 296 −2 517
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 478 −64
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 449 336
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 173 136 −7 046
5.1 Сектор „Държавно управление“ 122 706 −10 506
5.2 Други задължения 50 430 3 460
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 176 637 −179
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 761 226
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 442 −83
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 442 −83
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 239 363 3 349
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 552 0
Общо пасиви 3 030 422 −2 871

Данни за контакт за медиите