Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. december 2012

11. december 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. december 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro, hvilket skyldtes centralbanker i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev uændret på 229 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. december 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,2 mia. USD 4,1 mia.
6. december 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 4,1 mia. USD 3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 308,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,1 mia. euro til 895,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 10,5 mia. euro til 122,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,7 mia. euro til 666,9 mia. euro. Onsdag den 5. december 2012 udløb en primær markedsoperation på 74,6 mia. euro, og en ny på 70,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 208,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 1,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 235,3 mia. euro (mod 237,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 277,1 mia. euro. I ugen, der sluttede den 7. december 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 52,1 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3 mia. euro til 486,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.113 2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 259.571 38
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.486 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.084 37
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.875 124
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.660 1.018
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.660 1.018
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.112.129 −5.269
5.1 Primære markedsoperationer 70.764 −3.826
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.040.803 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 562 −1.346
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −97
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 229.504 −4.172
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 585.919 −167
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 277.063 0
7.2 Andre værdipapirer 308.856 −167
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.011 0
9 Andre aktiver 279.641 5.555
Aktiver i alt 3.030.422 −2.871
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 895.834 6.092
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 932.182 −5.566
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 486.908 −2.986
2.2 Indlånsfacilitet 235.296 −2.517
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.478 −64
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.449 336
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 173.136 −7.046
5.1 Offentlig forvaltning og service 122.706 −10.506
5.2 Andre forpligtelser 50.430 3.460
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 176.637 −179
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.761 226
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.442 −83
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.442 −83
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 239.363 3.349
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.552 0
Passiver i alt 3.030.422 −2.871

Medie- og pressehenvendelser