Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. decembra 2012

11. december 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. decembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2 milijona EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo nespremenjeno na ravni 229 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. december 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,2 mrd USD 4,1 mrd USD
6. december 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,1 mrd USD 3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 308,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,1 milijarde EUR na 895,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,5 milijarde EUR na 122,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,7 milijarde EUR na 666,9 milijarde EUR. V sredo, 5. decembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 74,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 70,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 1,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 235,3 milijarde EUR (v primerjavi z 237,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 277,1 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 7. decembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 52,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3 milijarde EUR na 486,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.113 2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 259.571 38
2.1 Terjatve do MDS 89.486 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.084 37
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.875 124
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.660 1.018
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.660 1.018
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.112.129 −5.269
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.764 −3.826
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.040.803 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 562 −1.346
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −97
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 229.504 −4.172
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 585.919 −167
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 277.063 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.856 −167
8 Dolg širše države v EUR 30.011 0
9 Druga sredstva 279.641 5.555
Skupaj sredstva 3.030.422 −2.871
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 895.834 6.092
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 932.182 −5.566
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 486.908 −2.986
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 235.296 −2.517
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.478 −64
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.449 336
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 173.136 −7.046
5.1 Širša država 122.706 −10.506
5.2 Druge obveznosti 50.430 3.460
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 176.637 −179
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.761 226
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.442 −83
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.442 −83
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 239.363 3.349
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.552 0
Skupaj obveznosti 3.030.422 −2.871

Stiki za medije