De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 december 2012

11 december 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 december 2012 was de stijging van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef onveranderd op EUR 229 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 december 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,2 miljard USD 4,1 miljard
6 december 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,1 miljard USD 3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 308,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,1 miljard naar EUR 895,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 10,5 miljard naar EUR 122,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,7 miljard naar EUR 666,9 miljard. Op woensdag 5 december 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 74,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 1,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 235,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 237,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 277,1 miljard. In de week die eindigde op 7 december 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 52,1 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3 miljard naar EUR 486,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.113 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 259.571 38
2.1 Vorderingen op het IMF 89.486 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.084 37
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.875 124
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.660 1.018
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.660 1.018
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.112.129 −5.269
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.764 −3.826
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.040.803 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 562 −1.346
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −97
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 229.504 −4.172
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 585.919 −167
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 277.063 0
7.2 Overige waardepapieren 308.856 −167
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.011 0
9 Overige activa 279.641 5.555
Totaal activa 3.030.422 −2.871
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 895.834 6.092
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 932.182 −5.566
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 486.908 −2.986
2.2 Depositofaciliteit 235.296 −2.517
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.478 −64
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.449 336
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 173.136 −7.046
5.1 Overheid 122.706 −10.506
5.2 Overige verplichtingen 50.430 3.460
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 176.637 −179
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.761 226
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.442 −83
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.442 −83
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 239.363 3.349
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.552 0
Totaal passiva 3.030.422 −2.871

Contactpersonen voor de media