Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 grudnia 2012 r.

11 grudnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 grudnia 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln EUR wynikał z zakupu złota przez banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na poziomie 229 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6 grudnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,2 mld USD 4,1 mld USD
6 grudnia 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,1 mld USD 3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 308,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,1 mld EUR do poziomu 895,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 10,5 mld EUR do poziomu 122,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,7 mld EUR do poziomu 666,9 mld EUR. W środę 5 grudnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 74,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 70,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 1,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 235,3 mld EUR (wobec 237,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 277,1 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 7 grudnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 52,1 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3 mld EUR do poziomu 486,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.113 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 259.571 38
2.1 Należności od MFW 89.486 1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.084 37
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.875 124
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.660 1.018
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.660 1.018
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.112.129 −5.269
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.764 −3.826
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.040.803 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 562 −1.346
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −97
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 229.504 −4.172
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 585.919 −167
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 277.063 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.856 −167
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.011 0
9 Pozostałe aktywa 279.641 5.555
Aktywa razem 3.030.422 −2.871
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 895.834 6.092
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 932.182 −5.566
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 486.908 −2.986
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 235.296 −2.517
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.478 −64
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.449 336
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 173.136 −7.046
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 122.706 −10.506
5.2 Pozostałe zobowiązania 50.430 3.460
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 176.637 −179
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.761 226
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.442 −83
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.442 −83
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 239.363 3.349
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.552 0
Pasywa razem 3.030.422 −2.871

Kontakt z mediami