Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 november 2011

29 november 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 november 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 195,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 november 2011 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,6 miljard USD 0,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 337,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 865,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 31,6 miljard naar EUR 88,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,4 miljard naar EUR 189,7 miljard. Op woensdag 23 november 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 230,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 247,2 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 187,0 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 194,5 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,7 miljard (vergeleken met EUR 2,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 256,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 236,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9,0 miljard naar EUR 263,3 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen van EUR 8,6 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en EUR 0,5 miljard in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, en van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 25 november 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 203,3 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 59,1 miljard en EUR 0,9 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,6 miljard naar EUR 211,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.822 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 229.889 486
2.1 Vorderingen op het IMF 80.382 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.507 486
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.837 712
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 29.042 280
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 29.042 280
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 641.425 15.936
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 247.175 16.911
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.481 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.702 −973
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 67 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 93.197 2.541
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 600.927 10.352
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 263.337 8.971
7.2 Overige waardepapieren 337.590 1.381
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 0
9 Overige activa 337.442 −4.108
Totaal activa 2.419.548 26.198
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 865.069 −70
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 663.647 1.733
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.905 −24.602
2.2 Depositofaciliteit 256.259 19.477
2.3 Termijndeposito's 194.500 7.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 983 −642
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.859 −5.292
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.009 31.707
5.1 Overheid 88.940 31.558
5.2 Overige verplichtingen 8.069 149
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.426 −99
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.840 −1.812
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.788 2.224
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.788 2.224
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 207.668 −2.193
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.419.548 26.198

Contactpersonen voor de media