Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 listopada 2011 r.

29 listopada 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 listopada 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,8 mld euro do poziomu 195,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 listopada 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni 0,6 mld USD 0,6 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny (EBC) z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 337,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,1 mld euro do poziomu 865,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 31,6 mld euro do poziomu 88,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,4 mld euro do poziomu 189,7 mld euro. W środę 23 listopada 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 230,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 247,2 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 187,0 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 194,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,7 mld euro (wobec 2,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 256,3 mld euro (wobec 236,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9,0 mld euro do poziomu 263,3 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów na kwotę 8,6 mld euro w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,5 mld euro w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, a także wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 25 listopada 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 203,3 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 59,1 mld i 0,9 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24,6 mld euro do poziomu 211,9 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.822 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 229.889 486
2.1 Należności od MFW 80.382 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.507 486
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.837 712
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 29.042 280
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 29.042 280
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 641.425 15.936
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 247.175 16.911
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.481 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.702 −973
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 67 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 93.197 2.541
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 600.927 10.352
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 263.337 8.971
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.590 1.381
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 0
9 Pozostałe aktywa 337.442 −4.108
Aktywa razem 2.419.548 26.198
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 865.069 −70
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 663.647 1.733
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.905 −24.602
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 256.259 19.477
2.3 Depozyty terminowe 194.500 7.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 983 −642
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.859 −5.292
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 97.009 31.707
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 88.940 31.558
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.069 149
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 51.426 −99
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.840 −1.812
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.788 2.224
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.788 2.224
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 207.668 −2.193
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.419.548 26.198

Kontakt z mediami