Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. listopadu 2011

29. listopadu 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. listopadu 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,8 mld. EUR na 195,6 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. listopadu 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 0,6 mld. USD 0,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,1 mld. EUR na 865,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 31,6 mld. EUR na 88,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 10,4 mld. EUR na 189,7 mld. EUR. Ve středu 23. listopadu 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 230,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 247,2 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 187,0 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 194,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,7 mld. EUR (oproti 2,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 256,3 mld. EUR (oproti 236,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9,0 mld. EUR na 263,3 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů, které dosáhly v rámci programu pro trhy s cennými papíry objemu 8,6 mld. EUR a v rámci programu nákupu krytých dluhopisů objemu 0,5 mld. EUR, a splatnosti cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 25. listopadu 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 203,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 59,1 mld. EUR a 0,9 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,6 mld. EUR na 211,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 822 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 229 889 486
2.1 Pohledávky za MMF 80 382 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 507 486
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 837 712
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 29 042 280
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 29 042 280
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 641 425 15 936
5.1 Hlavní refinanční operace 247 175 16 911
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 481 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 702 −973
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 67 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 93 197 2 541
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 600 927 10 352
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 263 337 8 971
7.2 Ostatní cenné papíry 337 590 1 381
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 0
9 Ostatní aktiva 337 442 −4 108
Aktiva celkem 2 419 548 26 198
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 865 069 −70
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 663 647 1 733
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 905 −24 602
2.2 Vkladová facilita 256 259 19 477
2.3 Termínované vklady 194 500 7 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 983 −642
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 859 −5 292
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 97 009 31 707
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 88 940 31 558
5.2 Ostatní závazky 8 069 149
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 51 426 −99
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 840 −1 812
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 788 2 224
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 788 2 224
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 207 668 −2 193
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 419 548 26 198

Kontakty pro média