Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. november 2011

29. november 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. novembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 195,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. november 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 0,6 miljardit USA dollarit 0,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,4 miljardi euro võrra 337,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 865,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 31,6 miljardi euro võrra 88,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,4 miljardi euro võrra 189,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. novembril 2011 möödus 230,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 247,2 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 187,0 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 194,5 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 256,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 236,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9,0 miljardi euro võrra 263,3 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames 8,6 miljardi euro ulatuses ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames 0,5 miljardi euro ulatuses ning väärtpaberite lunastamisest tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 25. novembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 203,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 59,1 miljardi ja 0,9 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,6 miljardi euro võrra 211,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 822 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 229 889 486
2.1 Nõuded RVFle 80 382 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 507 486
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 837 712
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 29 042 280
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 29 042 280
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 641 425 15 936
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 247 175 16 911
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 481 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 702 −973
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 67 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 93 197 2 541
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 600 927 10 352
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 263 337 8 971
7.2 Muud väärtpaberid 337 590 1 381
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 0
9 Muud varad 337 442 −4 108
Varad kokku 2 419 548 26 198
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 865 069 −70
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 663 647 1 733
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 211 905 −24 602
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 256 259 19 477
2.3 Tähtajalised hoiused 194 500 7 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 983 −642
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 859 −5 292
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 97 009 31 707
5.1 Valitsussektor 88 940 31 558
5.2 Muud kohustused 8 069 149
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 51 426 −99
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 840 −1 812
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 788 2 224
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 788 2 224
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 207 668 −2 193
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 419 548 26 198

Kontaktandmed