Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 november 2011

29 november 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 november 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 195,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 november 2011 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,6 miljarder USD 0,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken (ECB) har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 337,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 865,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 31,6 miljarder EUR till 88,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,4 miljarder EUR till 189,7 miljarder EUR. Onsdagen den 23 november 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 230,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 247,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 187,0 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 194,5 miljarder EUR erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,7 miljarder EUR (jämfört med 2,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 256,3 miljarder EUR (jämfört med 236,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9,0 miljarder EUR till 263,3 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp på 8,6 miljarder EUR inom värdepappersprogrammet och 0,5 miljarder EUR inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer samt inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 203,3 miljarder EUR och värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer till 59,1 respektive 0,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 25 november 2011. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,6 miljarder EUR till 211,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.822 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 229.889 486
2.1 Fordringar på IMF 80.382 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.507 486
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.837 712
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 29.042 280
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 29.042 280
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 641.425 15.936
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 247.175 16.911
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.481 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.702 −973
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 67 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 93.197 2.541
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 600.927 10.352
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 263.337 8.971
7.2 Andra värdepapper 337.590 1.381
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 0
9 Övriga tillgångar 337.442 −4.108
Summa tillgångar 2.419.548 26.198
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 865.069 −70
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 663.647 1.733
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.905 −24.602
2.2 Inlåningsfacilitet 256.259 19.477
2.3 Inlåning med fast löptid 194.500 7.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 983 −642
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.859 −5.292
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 97.009 31.707
5.1 Offentliga sektorn 88.940 31.558
5.2 Övriga skulder 8.069 149
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 51.426 −99
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.840 −1.812
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.788 2.224
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.788 2.224
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 207.668 −2.193
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.419.548 26.198
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media