Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. novembru 2011

29. novembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. novembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,8 mld. EUR na 195,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. november 2011 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,6 mld. USD 0,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,4  mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 865,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 31,6 mld. EUR na 88,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 10,4 mld. EUR na 189,7 mld. EUR. V stredu 23. novembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 230,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 247,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné i  termínované vklady vo výške 187,0 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 194,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,7 mld. EUR (v porovnaní s 2,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 256,3 mld. EUR (v porovnaní s 236,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9,0 mld. EUR na 263,3 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v hodnote 8,6 mld. EUR v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a vyrovnaných nákupov v hodnote 0,5 mld. EUR v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 25. novembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 203,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,1 mld. EUR a 0,9 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 24,6 mld. EUR na 211,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 822 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 229 889 486
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 382 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 507 486
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 837 712
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 29 042 280
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 29 042 280
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 641 425 15 936
5.1 Hlavné refinančné operácie 247 175 16 911
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 481 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 702 −973
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 67 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 93 197 2 541
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 600 927 10 352
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 263 337 8 971
7.2 Ostatné cenné papiere 337 590 1 381
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 0
9 Ostatné aktíva 337 442 −4 108
Úhrn aktív 2 419 548 26 198
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 865 069 −70
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 663 647 1 733
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 211 905 −24 602
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 256 259 19 477
2.3 Termínované vklady 194 500 7 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 983 −642
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 859 −5 292
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 97 009 31 707
5.1 Verejná správa 88 940 31 558
5.2 Ostatné záväzky 8 069 149
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 51 426 −99
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 840 −1 812
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 788 2 224
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 788 2 224
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 207 668 −2 193
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 419 548 26 198

Kontakt pre médiá