Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 ноември 2011 г.

29 ноември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 ноември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. евро до 195,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 ноември 2011 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,6 млрд. щатски долара 0,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка (ЕЦБ) със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 337,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,1 млрд. евро до 865,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 31,6 млрд. евро до 88,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,4 млрд. евро до 189,7 млрд. евро. На 23 ноември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 230,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 247,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 187,0 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 194,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,7 млрд. евро (при 2,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 256,3 млрд. евро (при 236,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9,0 млрд. евро до 263,3 млрд. евро. Това увеличение се дължи на нетния резултат от заплатените покупки на стойност 8,6 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и на стойност 0,5 млрд. евро по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и от изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 25 ноември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа достигна 203,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 59,1 млрд. евро и 0,9 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 24,6 млрд. евро до 211,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 822 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 229 889 486
2.1 Вземания от МВФ 80 382 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 507 486
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 837 712
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 29 042 280
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 29 042 280
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 641 425 15 936
5.1 Основни операции по рефинансиране 247 175 16 911
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 481 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 702 −973
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 67 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 93 197 2 541
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 600 927 10 352
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 263 337 8 971
7.2 Други ценни книжа 337 590 1 381
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 0
9 Други активи 337 442 −4 108
Общо активи 2 419 548 26 198
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 865 069 −70
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 663 647 1 733
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 905 −24 602
2.2 Депозитно улеснение 256 259 19 477
2.3 Срочни депозити 194 500 7 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 983 −642
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 859 −5 292
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 97 009 31 707
5.1 Сектор „Държавно управление“ 88 940 31 558
5.2 Други задължения 8 069 149
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 51 426 −99
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 840 −1 812
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 788 2 224
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 788 2 224
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 207 668 −2 193
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 419 548 26 198

Данни за контакт за медиите