Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. novembra 2011

29. november 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. novembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,8 milijarde EUR na 195,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. november 2011 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,6 mrd USD 0,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 337,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 865,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 31,6 milijarde EUR na 88,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,4 milijarde EUR na 189,7 milijarde EUR. V sredo, 23. novembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 230,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 247,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 187,0 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 194,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,7 milijarde EUR (v primerjavi z 2,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 256,3 milijarde EUR (v primerjavi z 236,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9,0 milijarde EUR na 263,3 milijarde EUR. Povečanje je posledica neto rezultata poravnanih nakupov v vrednosti 8,6 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter 0,5 milijarde EUR v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, pa tudi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 25. novembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 203,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 59,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 0,9 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 24,6 milijarde EUR na 211,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.822 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 229.889 486
2.1 Terjatve do MDS 80.382 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.507 486
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.837 712
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 29.042 280
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 29.042 280
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 641.425 15.936
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 247.175 16.911
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 392.481 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.702 −973
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 67 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 93.197 2.541
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 600.927 10.352
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 263.337 8.971
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.590 1.381
8 Dolg širše države v EUR 33.966 0
9 Druga sredstva 337.442 −4.108
Skupaj sredstva 2.419.548 26.198
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 865.069 −70
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 663.647 1.733
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 211.905 −24.602
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 256.259 19.477
2.3 Vezane vloge 194.500 7.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 983 −642
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.859 −5.292
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 97.009 31.707
5.1 Širša država 88.940 31.558
5.2 Druge obveznosti 8.069 149
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 51.426 −99
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.840 −1.812
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.788 2.224
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.788 2.224
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 207.668 −2.193
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.419.548 26.198

Stiki za medije