Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 25. novembrī

2011. gada 29. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 25. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 195.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 25. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 0.6 mljrd. ASV dolāru 0.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 337.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 865.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 31.6 mljrd. euro (līdz 88.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.4 mljrd. euro (līdz 189.7 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 23. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 230.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 247.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 187.0 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 194.5 mljrd. euro apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 256.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 236.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9.0 mljrd. euro (līdz 263.3 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu (8.6 mljrd. euro) un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu (0.5 mljrd. euro), kā arī pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 25. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 203.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 59.1 mljrd. euro un 0.9 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.6 mljrd. euro (līdz 211.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,822 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 229,889 486
2.1 SVF debitoru parādi 80,382 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,507 486
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,837 712
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 29,042 280
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 29,042 280
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 641,425 15,936
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 247,175 16,911
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,481 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,702 −973
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 67 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 93,197 2,541
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 600,927 10,352
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 263,337 8,971
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,590 1,381
8 Valdības parāds euro 33,966 0
9 Pārējie aktīvi 337,442 −4,108
Kopā aktīvi 2,419,548 26,198
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 865,069 −70
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 663,647 1,733
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 211,905 −24,602
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 256,259 19,477
2.3 Termiņnoguldījumi 194,500 7,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 983 −642
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,859 −5,292
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 97,009 31,707
5.1 Saistības pret valdību 88,940 31,558
5.2 Pārējās saistības 8,069 149
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 51,426 −99
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,840 −1,812
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,788 2,224
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,788 2,224
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 207,668 −2,193
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,419,548 26,198

Kontaktinformācija presei