Menu

Euroområdets konsoliderede balance pr. 25. november 2011

29. november 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. november 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 195,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. november 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 0,6 mia. USD 0,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,4 mia. euro til 337,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,1 mia. euro til 865,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 31,6 mia. euro til 88,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,4 mia. euro til 189,7 mia. euro. Onsdag den 23. november 2011 udløb en primær markedsoperation på 230,3 mia. euro, og en ny på 247,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 187,0 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 194,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,7 mia. euro (mod 2,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 256,3 mia. euro (mod 236,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9,0 mia. euro til 263,3 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb på 8,6 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,5 mia. euro under det andet program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 25. november 2011, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 203,3 mia. euro, og den samlede værdi af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde henholdsvis 59,1 mia. euro og 0,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,6 mia. euro til 211,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.822 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 229.889 486
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.382 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.507 486
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.837 712
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 29.042 280
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 29.042 280
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 641.425 15.936
5.1 Primære markedsoperationer 247.175 16.911
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.481 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.702 −973
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 67 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 93.197 2.541
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 600.927 10.352
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 263.337 8.971
7.2 Andre værdipapirer 337.590 1.381
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 0
9 Andre aktiver 337.442 −4.108
Aktiver i alt 2.419.548 26.198
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 865.069 −70
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 663.647 1.733
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.905 −24.602
2.2 Indlånsfacilitet 256.259 19.477
2.3 Indskud med fast løbetid 194.500 7.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 983 −642
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.859 −5.292
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 97.009 31.707
5.1 Offentlig forvaltning og service 88.940 31.558
5.2 Andre forpligtelser 8.069 149
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 51.426 −99
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.840 −1.812
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.788 2.224
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.788 2.224
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 207.668 −2.193
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.419.548 26.198

Medie- og pressehenvendelser