Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 oktober 2009

3 november 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 oktober 2009 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 174,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 oktober 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 8 miljard CHF 7,4 miljard
29 oktober 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 24,2 miljard USD 23,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,8 miljard naar EUR 302,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 771,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 20,8 miljard naar EUR 173,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,4 miljard naar EUR 584,5 miljard. Op woensdag 28 oktober 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 49,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 48,7 miljard verrekend. Op donderdag 29 oktober 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 3,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 87,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 80,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 30 oktober 2009 met EUR 0,9 miljard naar EUR 20,6 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,1 miljard naar EUR 189,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.169 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 194.720 −287
2.1 Vorderingen op het IMF 63.219 72
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.500 −359
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 43.030 −1.080
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.430 1.117
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.430 1.117
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 672.303 −7.280
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 49.360 −1.143
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 622.749 −6.215
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 139 60
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 56 18
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 19.860 −1.255
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 323.540 −1.897
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 20.641 896
7.2 Overige waardepapieren 302.899 −2.793
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.195 −10
9 Overige activa 234.753 3.569
Totaal activa 1.779.000 −7.122
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 771.610 2.876
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 277.334 −22.931
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.499 −30.067
2.2 Depositofaciliteit 87.833 7.136
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 412 44
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 182.279 14.927
5.1 Overheid 173.931 20.815
5.2 Overige verplichtingen 8.348 −5.888
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.750 −3.901
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.532 2.076
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.127 −2.916
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.127 −2.916
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 152.838 2.703
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.957 0
Totaal passiva 1.779.000 −7.122
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media