Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 октомври 2009 г.

3 ноември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 30 октомври 2009 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,5 млрд. евро до 174,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 октомври 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 8 млрд. швейцарски франка 7,4 млрд. швейцарски франка
29 октомври 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 24,2 млрд. щатски долара 23,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,8 млрд. евро до 302,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,9 млрд. евро до 771,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 20,8 млрд. евро до 173,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,4 млрд. евро до 584,5 млрд. евро. На 28 октомври 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 49,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 48,7 млрд. евро. На 29 октомври 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 9,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 3,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 87,8 млрд. евро (при 80,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 20,6 млрд. евро през седмицата, която приключва на 30 октомври 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 30,1 млрд. евро до 189,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 169 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 194 720 −287
2.1 Вземания от МВФ 63 219 72
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 500 −359
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 43 030 −1 080
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 430 1 117
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 430 1 117
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 672 303 −7 280
5.1 Основни операции по рефинансиране 49 360 −1 143
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 622 749 −6 215
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 139 60
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 56 18
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 19 860 −1 255
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 323 540 −1 897
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 20 641 896
7.2 Други ценни книжа 302 899 −2 793
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 195 −10
9 Други активи 234 753 3 569
Общо активи 1 779 000 −7 122
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 771 610 2 876
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 277 334 −22 931
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 499 −30 067
2.2 Депозитно улеснение 87 833 7 136
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 412 44
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 182 279 14 927
5.1 Сектор „Държавно управление“ 173 931 20 815
5.2 Други задължения 8 348 −5 888
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 65 750 −3 901
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 532 2 076
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 127 −2 916
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 127 −2 916
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 152 838 2 703
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 957 0
Общо пасиви 1 779 000 −7 122
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите