Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. oktobra 2009

3. november 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. oktobra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 174,2 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. oktober 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 8 mrd CHF 7,4 mrd CHF
29. oktober 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 24,2 mrd USD 23,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,8 milijarde EUR na 302,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,9 milijarde EUR na 771,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 20,8 milijarde EUR na 173,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,4 milijarde EUR na 584,5 milijarde EUR. V sredo, 28. oktobra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 49,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 48,7 milijarde EUR. V četrtek, 29. oktobra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,5 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 3,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 87,8 milijarde EUR (v primerjavi z 80,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 30. oktobra 2009, povečala za 0,9 milijarde EUR na 20,6 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 30,1 milijarde EUR na 189,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.169 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 194.720 −287
2.1 Terjatve do MDS 63.219 72
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.500 −359
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 43.030 −1.080
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.430 1.117
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.430 1.117
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 672.303 −7.280
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 49.360 −1.143
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 622.749 −6.215
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 139 60
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 56 18
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 19.860 −1.255
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 323.540 −1.897
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 20.641 896
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.899 −2.793
8 Dolg širše države v EUR 36.195 −10
9 Druga sredstva 234.753 3.569
Skupaj sredstva 1.779.000 −7.122
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 771.610 2.876
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 277.334 −22.931
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.499 −30.067
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 87.833 7.136
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 412 44
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 182.279 14.927
5.1 Širša država 173.931 20.815
5.2 Druge obveznosti 8.348 −5.888
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 65.750 −3.901
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.532 2.076
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.127 −2.916
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.127 −2.916
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 152.838 2.703
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.957 0
Skupaj obveznosti 1.779.000 −7.122
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije