SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. oktober 2009

3. november 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. oktober 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 174,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. oktober 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 8 mia. CHF 7,4 mia.
29. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 24,2 mia. USD 23,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,8 mia. euro til 302,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,9 mia. euro til 771,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 20,8 mia. euro til 173,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,4 mia. euro til 584,5 mia. euro. Onsdag den 28. oktober 2009 udløb en primær markedsoperation på 49,8 mia. euro, og en ny på 48,7 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. oktober 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 9,5 mia. euro, og en ny på 3,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 87,8 mia. euro (mod 80,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 20,6 mia. euro i ugen, der sluttede den 30. oktober 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,1 mia. euro til 189,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.169 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 194.720 −287
2.1 Tilgodehavender hos IMF 63.219 72
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.500 −359
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 43.030 −1.080
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.430 1.117
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.430 1.117
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 672.303 −7.280
5.1 Primære markedsoperationer 49.360 −1.143
5.2 Langfristede markedsoperationer 622.749 −6.215
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 139 60
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 56 18
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 19.860 −1.255
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 323.540 −1.897
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 20.641 896
7.2 Andre værdipapirer 302.899 −2.793
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.195 −10
9 Andre aktiver 234.753 3.569
Aktiver i alt 1.779.000 −7.122
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 771.610 2.876
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 277.334 −22.931
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.499 −30.067
2.2 Indlånsfacilitet 87.833 7.136
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 412 44
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 182.279 14.927
5.1 Offentlig forvaltning og service 173.931 20.815
5.2 Andre forpligtelser 8.348 −5.888
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 65.750 −3.901
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.532 2.076
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.127 −2.916
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.127 −2.916
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 152.838 2.703
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.957 0
Passiver i alt 1.779.000 −7.122
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt